Specialist principal, Secția administrație publică locală

Domeniu de activitate:

Relaţii cu mass-media

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:

C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Secția administrație publică locală

Data-limită de depunere a documentelor:

02.06.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Gestionarea paginii WEB şi a poştei electronice a Preturii

Asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public

Asigurarea informării cetăţenilor sectorului Ciocana privind principalele activităţi organizate de Pretură

Este responsabil de înregistrarea și publicarea actelor emise de pretor în Registrul de stat al actelor locale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Evdochia CIUBAȘENCO

Telefon:

022 33-19-37

E-mail:

info@pretura.ciocana.md

Web site:

ciocana.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii superioare, de licenţă sau echivalente, de regulă în domeniul administraţiei publice sau/și comunicare și relații publice.

Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu

Cunoașterea legislației în domeniu;
Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, PowerPoint, Internet

Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Nu

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Alte documente necesare: 

Formularul de participare;

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

 

Notă:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5800

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Codul administrativ nr.16 din 19.07.2018

Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

Legea privind accesul la informații nr.982 din 11.05.200

Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011

Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016

Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 privind paginile ogiciale ale autorităților administrației publice în rețeaua Intyernet.

Deciazia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip,efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.


Formular

de participare la concursul pentru ocuparea 

    funcţiei publice vacante

Autoritatea publică_____________________________________________________________

Funcţia publică solicitată________________________________________________________

 

I. Date generale

 

Nume
 
Prenume
 
Data naşterii
 
Domiciliu
 
Cetăţenia
(inclusiv a altor state)
 
 
 
Telefon
  serviciu –
 domiciliu –
 mobil –
E-mail
 
Adresa poştală
 

 

II. Educaţie

Studii de bază:

 

Nr.
crt.
Perioada
Instituţia, localizarea, facultatea
Specialitatea obţinută.
Diplomă /certificat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studii postuniversitare /universitare (ciclul II):

 

Nr.
crt.
Perioada
Instituţia, adresa, facultatea
Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

 
 
 

 
 
 

 

Cursuri de perfecţionare/ specializare în ultimii 4 ani:

 

Nr.
crt.
Perioada                                                                                                                                                                                                                                                      
Instituţia, adresa
Denumirea cursului
Diplomă /certificat
 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

Titluri ştiinţifice
 
 
 
Lucrări ştiinţifice, brevete
de invenţie, publicaţii
 
 
 

 

III. Experienţa în muncă

Vechimea în serviciul public
 
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate
 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începând cu cea recentă)

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bazăIV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

 

                                  Calităţi
Nivel de dezvoltare şi     manifestare
înalt
mediuV. Calităţi personale (autoevaluare)

 

                                  Calităţi
Nivel de dezvoltare şi     manifestare
înalt
mediu
VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

Denumirea limbii
                                Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe de bază
             bine
        foarte bine

VII. Abilităţi de operare pe calculator

 

                    Programe
                  Nivel de utilizare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII. Relaţii de rudenie

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului
IX. Recomandări

 

Nr.
        Nume, prenume
Organizaţia, postul deţinut
Tel., e-mail
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 

 

Declar pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Accept dreptul autorităţii de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate


Data completării                                                                                Semnătura