PRETURA SECTORULUI CIOCANA

COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE

 

Lista candidaților

admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante 

de specialist principal, Secția social-economică 

 

1. Postolachi Natalia

2. Guțu Silvia

3. Josanu Liliana

4. Panaghiu Andrei

                                           Specialist principal, Secția social-economică

                                                                  (achiziții publice)

1. Braga Irina

2. Pichin Stela

3. Abalacov Irina


Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Secția social-economică va avea loc la data de 10 iulie 2020, ora 09:00, în sala de ședințe a Preturii sectorului Ciocana (mun.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 4/3, bir.13) :

 • proba scrisă  -  ora 09:00;
 • proba interviului  -  ora 15:00, după anunțarea rezultatelor probei scrise.


Secretar al Comisiei de concurs 

     Evdochia Ciubașenco


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pretura sectorului Ciocana

ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE

1.Șef, Secția urbanism și arhitectură

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B42. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

șef, Secția urbanism și arhitectură

Data-limită de depunere a documentelor:

21.07.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei Contribuirea la implementarea obiectivelor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în limitele sectorului administrat conform prevederilor Planului Urbanistic General.
Sarcinile de bază ale funcţiei
Dezvoltarea unui management eficient al serviciului.
Elaborarea şi avizarea schemelor de amplasare a gheretelor şi unităţilor de comerţ ambulant privind prelungirea valabilităţii lor în limitele sectorului administrat.
Organizarea Consultărilor Publice asupra proiectelor privind Planul Urbanistic Zonal conform dispoziţiilor Primăriei municipiului Chişinău.
Întreprinderea de acţiuni, în comun cu organele de resort, în domeniul prevenirii şi combaterii construcţiilor neautorizate
Constată şi întocmeşte procese-verbale cu privire la contravenţii în baza
art. 178 ,,Încalcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel
în localitățile rurale și a căsuțelor de livadă în întovărășire pomicole” art.179 ,,Construcții neautorizate și intervenții neautorizate la

construcțiile existente” din Codul contravențional al Republicii Moldova.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Evdochia CIUBAȘENCO

Telefon:

022 33-19-37

E-mail:

info@pretura.ciocana.md

Web site:

https://ciocana.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD-2044
Chișinău
bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii> Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul arhitecturii/ urbanismului/construcţii;.

Minimum 2 an de experienţă profesională în domeniu
Cunoașterea legislației în domeniu;

Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, PowerPoint, Internet

Abilităţi de planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, lucru cu informaţia, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:  NuCazier juridic:  DaCopia carnetului de muncă:  DaAlte documente necesare:  Formularul de participare
Copia buletinului de identitate
Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare
Copia carnetului de muncă
Cazier judiciar

Notă:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

9160

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Codul administrativ
 3. Codul contravențional
 4. Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 5. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 6. Legea privind accesul la informații nr.982 din 11.05.200
 7. Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011
 8. Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016
 9. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
 10. Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 11. Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
 12. Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcţiilor executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Chişinău, aprobat prin Dispoziția Primarului general al mun. Chișinău nr. 883-d din 19.08.2014;
 13. Deciazia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip,efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Specialist superior, Secția urbanism și arhitectură

Domeniu de activitate:

Arhitectură \ Managementul în construcţii

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C59. Specialist superior

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Secția urbanism și arhitectură

Data-limită de depunere a documentelor:

21.07.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Efectuarea controlului și evidența obiectivelor în faza de construire în sector, inclusiv a celor finalizate, a celor neautorizate.
Sarcinile de bază ale funcţiei.
Depistarea construcţiilor neautorizate din sector şi sesizarea organele competente. 
Întocmirea și avizarea schemelor de amplasare a gheretelor și unităților de comerț ambulant.
Elaborarea proiectelor de dispoziţii privind demolarea/demontarea/

evacuarea obiectivelor neautorizate(gherete, garaje metalice și alte tipuri de instalații/construcții).
Constată şi întocmeşte procese-verbale cu privire la contravenţii în baza
art. 178 ,,Încalcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel în
localitățile rurale și a căsuțelor de livadă în întovărășire pomicole”,
art.179 ,,Construcții neautorizate și intervenții neautorizate la
construcțiile existente” din Codul contravențional al Republicii Moldova.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Evdochia CIUBAȘENCO

Telefon:

022 33-19-37

E-mail:

info@pretura.ciocana.md

Web site:

https://ciocana.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD-2044
Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii
Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul arhitecturii/ urbanismului/construcţiilor, drept
Cunoașterea legislaţiei în domeniu;Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, PowerPoint, Internet.
Minimum 6 luni de experienţă profesională în domeniu.
Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, loialitate autorităţii publice, comportament etic, integritate profesională.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:  NuCazier juridic:  DaCopia carnetului de muncă:  DaAlte documente necesare:  Formularul de participare
Copia buletinului de identitate
Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare
Copia carnetului de muncă
Cazier judiciar

Notă:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5100

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Codul administrativ

Codul contravențional

Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea privind accesul la informații nr.982 din 11.05.200

Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011

Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții

Deciazia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip,efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.

Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenul ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău, apribat prin decizia Consiliului municipal Chișinău, 10/10 din 04.12.2014.

3.Specialist principal, Secția asistență juridică

Domeniu de activitate:

Justiţie \ Drept

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Secția asistență juridică

Data-limită de depunere a documentelor:

21.07.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcției: Asigurarea coordonării privind procedura de recuperare a cheltuielilor suportate în urma executării lucrărilor de demolare a construcțiilor neautorizate, unităților de comerț și altor obiective amplasate ilicit.
Sarcinile de bază ale funcției:
Organizarea procedurii privind recuperarea cheltuielilor suportate în urma executării lucrărilor de demolare a construcțiilor neautorizate, unităților de comerț și altor obiective amplasate ilicit.
Reprezintă Pretura în instanţele de judecată, precum şi în alte organe de drept.
Acordarea asistenţei juridice funcţionarilor preturii.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Evdochia CIUBAȘENCO

Telefon:

022 33-19-37

E-mail:

info@pretura.ciocana.md

Web site:

https://ciocana.md

Raion, oraș:

Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa:

MD-2044
Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn,4/3

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii
Superioare, de licenţă sau echivalente, în drept.
Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu.
Cunoașterea legislației în domeniu;
Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, Power Point, Internet
Abilităţi de planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, lucru cu informaţia, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:  NuCazier juridic:  DaCopia carnetului de muncă:  DaAlte documente necesare: 

Formularul de participare (se anexează)

Copia buletinului de identitate

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

Copia carnetului de muncă

Cazier judiciar

Notă:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5800

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Codul civil al RM

Codul de procedură civilă

Codul contravenţional al RM

Codul administrativ

Codul muncii al RM

Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
Legea privind accesul la informații nr.982 din 11.05.200
Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011
Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016
Deciazia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 13.12.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip,efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector”.

Accesează aici formularul de participare.