A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Ciocana

Specialist principal, Secţia social-economică

Domeniu de activitate:

Economie

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C58. Specialist principal

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist principal, Secţia social-economică

Data-limită de depunere a documentelor:

18.11.2019

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Acordarea asistenţei consultative persoanelor fizice şi juridice în domeniul de activitate (comerţ şi de prestări servicii sociale)

Examinarea cererilor şi actelor necesare pentru legalizarea funcţionării unităţilor de comerţ ambulant în sector.

Ţinerea evidenţei autorizaţiilor de funcţionare eliberate pentru desfăşurarea comerţului ambulant în sector şi a Registrelor de Reclamaţii. Controlul activităţilor de comerţ în sector.

Participare la organizarea şi desfăşurarea în comun cu subdiviziunile preturii, direcţiile Primăriei şi ale Consiliului municipal, subiecţii economici, organizaţiile obşteşti a activităţilor de informare, sociale, altor activităţi de interes public.

Constată şi întocmeşte procese-verbale ca agent constatator a contravenților, conform art.273 pct. 9), 9 1),11), 15) și 16) ,,Încalcarea regulilor de comerț”, art.181 ,,Încalcarea regulilor de asigurare a curățeniei” din Codul contravențional al Republicii Moldova.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Evdochia CIUBAȘENCO

Telefon: 022331937

E-mail: info@pretura.ciocana,md

Web site: www.ciocana.md

Raion, oraș: Chișinău, CHIŞINĂU

Adresa: bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3

Tip de angajare: Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii: economie, administraţie publică, drept;
  • abilități de lucru cu informaţia; de planificare a activităţii; de comunicare (orală şi în scris); negociere şi aplanare a situaţiilor de conflict; de utilizare a mijloacelor tehnice de birou;
  • cunoaşterea legislaţiei din domeniu;
  • cunoştinţe de operare la computer (Microsoft Office);
  • 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Nu

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Alte documente necesare: 

Formularul de participare.

Copia buletinului de identitate.

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Copia carnetului de muncă.

Cazier judiciar.

Notă:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5270

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Codul civil al RM

Codul administrativ

Codul contravențional

Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chișinău

Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi

Legea nr. 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii


Formular

de participare la concursul pentru ocuparea

funcţiei publice vacante

Autoritatea publică_______________________________________________________

Funcţia publică solicitată___________________________________________________

 

I. Date generale

Nume
 
Prenume
 
Data naşterii
 
Domiciliu
 
Cetăţenia
(inclusiv a altor state)
 
 
 
Telefon
  serviciu –
 domiciliu –
 mobil –
E-mail
 
Adresa poştală
 

 

II. Educaţie

Studii de bază:

 

Nr.
crt.
Perioada
Instituţia, localizarea, facultatea
Specialitatea obţinută.
Diplomă /certificat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studii postuniversitare /universitare (ciclul II):

 

Nr.
crt.
Perioada
Instituţia, adresa, facultatea
Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

 
 
 

 
 
 

 

Cursuri de perfecţionare/ specializare în ultimii 4 ani:

 

Nr.
crt.
Perioada                                                                                                                                                                                                                                                      
Instituţia, adresa
Denumirea cursului
Diplomă /certificat
 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titluri ştiinţifice
 
 
 
Lucrări ştiinţifice, brevete
de invenţie, publicaţii
 
 
 

III. Experienţa în muncă

 

Vechimea în serviciul public
 
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate
 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începând cu cea recentă)

 

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bazăIV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

 

                      Calităţi
Nivel de dezvoltare şi     manifestare
înalt
mediuV. Calităţi personale (autoevaluare)

 

                      Calităţi
Nivel de dezvoltare şi     manifestare
înalt
mediu 

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

Denumirea limbii
                                Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe de bază
             bine
        foarte bine
VII. Abilităţi de operare pe calculator

 

                    Programe
                  Nivel de utilizare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII. Relaţii de rudenie

 

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului
IX. Recomandări

 

Nr.
        Nume, prenume
Organizaţia, postul deţinut
Tel., e-mail
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 

 

 

Declar pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Accept dreptul autorităţii de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate

 

 

 

Data completării                                                                                Semnătura