A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Ciocana

 

Specialist superior, Serviciul arhitectură şi construcţii

Domeniul de activitate:

Administraţie publică

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: Funcţii publice de execuţie

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist superior, Serviciul arhitectură şi construcţii

Data-limită de depunere a documentelor:

11.06.2019

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Efectuarea  controlului și evidența obiectivelor în faza de construire în sector, inclusiv a celor finalizate, a celor neautorizate

Sarcinile de bază:

Ţinerea evidenţei obiectivelor în fază de construcţie şi finalizate în baza autorizaţiilor de construcţie şi a proceselor-verbale;

Depistarea construcţiilor neautorizate din sector şi sesizarea organele competente;

Întocmirea schemelor de amenajare şi salubrizare a teritoriilor întărite pentru persoanele fizice şi juridice și ține evidenţa schemelor de amplasare a gheretelor şi unităţilor de comerţ ambulant;

Examinarea petiţiilor, adresărilor persoanelor fizice şi juridice.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Evdochia CIUBAȘENCO

Telefon: 

022331937

Email: 

contabilitatea@pretura.ciocana.md

info@pretura.ciocana.md

Web site: 

www.ciocana.md

Adresă: 

Chişinău, CHIŞINĂU

Adress:

bd. Mircea cel Bătrân, 4/3

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază :

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

i) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare de regulă în domeniul arhitecturii, construcțiilor și urbanismului sau administrație publică;
 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind administraţia publică locală;
 • cunoştinţe de operare la computer (Microsoft Office);
 • 6 luni experienţă profesională în domeniu.
 •  

Lista documentelor ce urmează a fi prezentate:

Formularul de participare (se anexează)

Copia buletinului de identitate

Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

Copia carnetului de muncă

Certificatul medical

Cazier judiciar

Notă:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

BIBLIOGRAFIE:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul contravenţional
 • Codul administrativ
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții
 • Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a construcțiilor executate ilegal pe terenul ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău, apribat prin decizia Consiliului municipal Chișinău, 10/10 din 04.12.2014.
 • Decizia Consiliului municipiului Chișinău nr. 22/65 din 05.05.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului  de organizare și funcționare a preturilor de sector”.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.
Formular

de participare la concursul pentru ocuparea 

    funcţiei publice vacante

Autoritatea publică_____________________________________________________________

Funcţia publică solicitată________________________________________________________

 

I. Date generale

 

Nume
 
Prenume
 
Data naşterii
 
Domiciliu
 
Cetăţenia
(inclusiv a altor state)
 
 
 
Telefon
  serviciu –
 domiciliu –
 mobil –
E-mail
 
Adresa poştală
 

 

II. Educaţie

Studii de bază:

 

Nr.
crt.
Perioada
Instituţia, localizarea, facultatea
Specialitatea obţinută.
Diplomă /certificat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studii postuniversitare /universitare (ciclul II):

 

Nr.
crt.
Perioada
Instituţia, adresa, facultatea
Specialitatea, titlul obţinut.
Diplomă/certificat

 
 
 

 
 
 

 

Cursuri de perfecţionare/ specializare în ultimii 4 ani:

 

Nr.
crt.
Perioada                                                                                                                                                                                                                                                       
Instituţia, adresa
Denumirea cursului
Diplomă /certificat
 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         

Titluri ştiinţifice
 
 
 
Lucrări ştiinţifice, brevete
de invenţie, publicaţii
 
 
 

 

III. Experienţa în muncă

 

Vechimea în serviciul public
 
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate
 

 

Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începând cu cea recentă)

 

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

Perioada
Organizaţia, adresa. Postul deţinut
Atribuţiile şi responsabilităţile de bazăIV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

 

                                  Calităţi
Nivel de dezvoltare şi     manifestare
înalt
mediuV. Calităţi personale (autoevaluare)

 

                                  Calităţi
Nivel de dezvoltare şi     manifestare
înalt
mediu VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

Denumirea limbii
                                Calificativ de cunoaştere

cunoştinţe de bază
             bine
        foarte bine
VII. Abilităţi de operare pe calculator

 

                    Programe
                  Nivel de utilizare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIII. Relaţii de rudenie

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului
IX. Recomandări

Nr.
        Nume, prenume
Organizaţia, postul deţinut
Tel., e-mail
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 

 

Declar pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sunt veridice. Accept dreptul autorităţii de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate

Data completării                                                                                Semnătura