Compensarea cheltuielilor 

persoanelor defavorizate din municipiul Chişinău

 la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice


    Compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice se efectuează conform prevederilor:

 1. deciziei CMC nr. 15/6 din 22 decembrie 2017 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chişinău  la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice”;
 2. deciziei CMC nr. 5/14 din 24 iulie 2018 "Cu privire la compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chişinău  la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice în sezonul rece 2018-2019”. 

    Compensarea cheltuielilor persoanele defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice în sezonul rece se efectuează în baza cererii - tip privind compensarea cheltuielilor.


    La cererea – tip privind compensarea cheltuielilor se anexează următoarele acte:

 1. buletinul de identitate (copie);
 2. adeverința de naștere a copiilor (copie);
 3. certificatul despre starea civilă (copie);
 4. actul care confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului; 
 5. certificat privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice și extrasul din fișa de evidență a locuinței; 
 6. facturile despre plata la serviciile comunale și resursele energetice pentru ultima lună până la depunerea cererii (copii);
 7. certificatul privind veniturile (după caz bursă) pentru 12 luni precedente de la depunerea cererii, eliberat de la locul de muncă pentru persoanele încadrate în câmpul muncii , iar pentru șomerii de lungă durată - certificatul de șomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă  pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
 8. certificatul privind mărimea pensiei, pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii eliberat de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale, sau copia legitimației cu privire la mărimea pensiei pentru pensionari, persoanele cu dizabilități;
 9. certificate despre plăţile sociale, pensiile complementare, alocaţiile şi îndemnizaţiile eliberate, după caz, de către Direcţia teritorială de asistenţă socială, Casa Teritorială de Asigurare Socială, Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă şi de organele judiciare;
 10. avizul de ședere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii cererii pentru coproprietarii aflaţi peste hotare, eliberat de organele abilitate competente.


    Actele prezentate în copie vor fi confirmate prin actul original.

    În cazul în care pachetul de acte depuse va fi incomplet, cererea va fi respinsă.


    Cererea – tip privind compensarea cheltuielilor se depune:

 1. la întreprinderile municipale de gestionarea a fondului locativ, la gestionarii fondului de locuințe (Asociațiile de Coproprietari în Condominiu, Asociațiile proprietarilor locuințelor privatizate, Cooperativelor de construcţii a locuinţelor şi blocurile locative departamentale) pentru cetățenii care locuiesc în blocurile locative gestionate de către acestea;
 2. la pretura de sector pentru cetățenii care locuiesc în sectorul particular.

    Persoanele care au beneficiat de compensarea cheltuielilor respective în perioada rece 2017-2018, vor depune cerere de confirmare privind compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice în sezonul rece 2018-2019 în cazul  în care venitul global nu depășește 3000 lei per persoană și componența familiei a rămas fără schimbări.Modul de examinare a cererilor 

privind compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate 

din municipiul Chişinău

la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice


    Întreprinderile municipale de gestionarea a fondului locativ, gestionarii fondului de locuințe (Asociațiile de Coproprietari în Condominiu, Asociațiile proprietarilor locuințelor privatizate, Cooperativele de construcţii a locuinţelor şi blocurile locative departamentale), lunar până la data de 20, vor transmite Comisiilor preturilor de sector cererile recepţionate.

    Comisiile preturilor de sector vor examina cererile, vor aproba listele potenţialilor beneficiari de compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice şi le vor transmite către Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (Autoritate abilitată).

    Autoritatea abilitată va transfera mijloace băneşti alocate, la conturile furnizorilor/prestatorilor de servicii şi/ sau intermediarilor la decontări, în modul stabilit, cu anexarea listelor finale a beneficiarilor de compensare a cheltuielilor respective.

    Furnizorii/prestatorii de servicii şi/ sau intermediarii la decontări vor efectua calculele cu excluderea sumei mijloacelor financiare transferate în calitate de compensare a cheltuielilor respective, din documentele de plată a serviciilor comunale sau resurselor energetice, emise pe numele beneficiarilor de compensare.

    Mijloacele financiare în vederea compensării cheltuielilor la energia electrică, lemne şi cărbune vor fi transferate la preturile de sector pentru beneficiarii care locuiesc pe teritoriul administrat.

    Pentru sezonul rece 2018-2019 cererile vor fi recepţionate de la data de 01 septembrie 2018 până la data de 01 septembrie 2019.