ACTE NECESARE 

PENTRU OBŢINEREA  AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE 

A UNTĂŢII DE COMERŢ AMBULANT /DE PRESTARE A SERVICIILOR


    În conformitate cu prevederile pct. 10.5. al Deciziei CMC nr. 17/5 din 01.10.2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău”, preturile de sector eliberează autorizaţii de funcţionare pentru unităţile de comerţ ambulant în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi ale altor evenimente similare care pot fi desfăşurate doar pe durata acestor evenimente.

      Autorizația de funcționare a unităților comerciale și/sau de prestări servicii (în cazurile prevăzute de lege) este un act administrativ individual ce atestă dreptul titularului de a practica activitate de comerț/prestare servicii, conform legii, cu indicarea adresei amplasării unității comerciale ambulante/locului pentru vânzare/prestare a serviciilor.

      Autorizația de funcționare se eliberează în ordinea înregistrării solicitărilor și în limita numărului unităților de comerț ambulant admise pe fiecare amplasament.

       În cadrul activităților de comerț ambulant stradal vor fi utilizate unitățile de comerț ambulant (chioșcuri, rulote de tip deschis, automagazine, tonete (cort), tarabe (tejghele), automate pentru vânzări, standuri, cărucioare, autoremorci.

    Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unității de comerț ambulant stradal (UCA) solicitantul va depune o cerere la pretura de sector:

    Cererea se depune în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vânzare.

        La cerere  se anexează următoarele acte (după caz):

 1. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, după caz, buletinului de identitate și/ sau patenta de întreprinzător/confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă;
 2. Copia autorizaţiei  sanitar-veterinare de funcţionare, în cazul în care se desfăşoară activităţi stabilite în anexa nr. 3 la Legea nr.231 din 21.09.2010 cu privire la comerţul interior; 
 3. Copia autorizaţiei sanitare de funcţionare, în cazul în care se desfăşoară activităţi stabilite în anexa nr. 4 la Legea nr.231 din 21.09.2010 cu privire la comerţul interior; 
 4. Copia certificatului de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor, inclusiv pentru utilajul comercial specializat;
 5. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului, în cazul în care este depusă prin intermediul unui reprezentant;
 6. Fotografia/schiţa de proiect avizată cu soluţia cromatică şi parametrii unităţii comerciale;
 7. Schema de amplasare a unităţii de comerţ eliberată de către pretura de sector;
 8. Copia înştiinţării de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ;
 9. Avizul Agenţiei pentru Supravegherea Tehnică;
 10. Copia contractului pentru prestări servicii de salubrizare.

      La depunerea cererii solicitantul va prezenta originalele actelor anexate.ACTE NECESARE

PENTRU AUTENTIFICAREA REGISTRULUI DE RECLAMAŢII


    Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1141 din 04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii, Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor toţi agenţii economici, care desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul sau prestează servicii populaţiei, sânt obligaţi să înregistreze pretenţiile şi reclamaţiile consumatorilor în Registrul de reclamaţii.

    În temeiul dispoziţiei Primarului general interimar al municipiului Chişinău nr. 73-d din 5 februarie 2007 „Cu privire la Registrul de reclamaţii”:

 1. Înregistrarea şi contrasemnarea Registrelor de reclamaţii ale agenţilor economici care desfăşoară activitatea de comerţ cu amănuntul sau prestează servicii sociale populaţiei pe teritoriul municipiului Chişinău exercită Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău.
 2. Înregistrarea şi autentificarea(aplicarea ştampilei şi semnăturii)Registrelor de reclamaţii ale agenţilor economici din sfera de prestări servicii din teritoriul administrat, neautorizaţi de către Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii,exercită preturile de sector.

    Înregistrarea şi autentificarea Registrelor de reclamaţii se efectuează în baza cererii depuse la pretura de sector.

    La cerere  se anexează următoarele acte (după caz):

 1. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, după caz, a buletinului de identitate și/sau a patentei de întreprinzător;
 2. Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului, în cazul în care este depusă prin intermediul unui reprezentant;
 3. Copia licenței pentru genul de activitate, eliberată de autoritatea de licenţiere; 
 4. Documentul care confirmă dreptul de proprietate sau de locațiune asupra bunului imobil cu destinaţie nelocativă în care agentul economic desfășoară activitatea.

Actele prezentate în copie vor fi confirmate prin actul original.

    În conformitate cu prevederile pct. 5 al Hotărârii Guvernului RM nr. 1141 din 04.10.2006pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii, în temeiul pct. 4 al dispoziţiei Primarului general interimar al municipiului Chişinău nr. 73-d din 5 februarie 2007 „Cu privire la Registrul de reclamaţii”, pretura de sector exercită controlul asupra respectării corectitudinii ţinerii Registrului de reclamaţii în unităţile din teritoriul administrat luate la evidenţă.