Din prima sursă: Interviu cu Sinilga Școlnic, Pretor al Sectorului Ciocana

Doamna Sinilga, în perioada cât dumneavoastră dețineți funcția de pretor, ați demonstrat o perseverență deosebită în acțiunile de evacuare a gheretelor, care activează ilegal pe străzile din sector.

Câte ați reușit să evacuați până la momentul dat? Cu ce probleme v-ați confruntat în procesul de evacuare?

Activitatea de combatere cu comerțului neautorizat este pusă în sarcina preturilor de sector către primar interimar general Ruslan Codreanu și este necesară pentru a schimba imaginea orașului nostru, îmbunatățirea aspectului capitalei.

Colaboratorii preturii au efectuat un șir de măsuri pentru a depista unitățile de comerț, care activează ilegal, pentru a verifica actele permisive de ocupație, pentru a  transmite recomandări și prescripții.

În rezultat în perioada 2018-2019 au fost evacuate în total 157 unități de comerț: gherete, tonete, remorci, rulote, pavilioane, containere. Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate lucrări pentru evacuarea 28 unități de comerț.

În procesul de combatere cu comerţului neautorizat  ne-am confruntat cu următoarele probleme:

  • identificarea proprietarilor gheretelor abandonate;
  • neacceptarea deciziei de evacuare a gheretelor din partea proprietarilor acestora şi opunerea rezistenței;
  • restituirea mijloacelor de bugetare utilizate la evacuarea forţată a gheretelor

Am văzut că foarte multe garaje au fost demontate și evacuate. A fost ușor să faceți pasul ăsta? Locătarii s-au conformat acestor schimbări? Unde acum își parchează autovehiculele?

Majoritatea garajelor metalice fiind amplasate pe perimetrul zonelor verzi (parcuri, scuaruri) în imediata vecinătate a blocurilor de locuit în zonele de protecție a drumurilor, rețelelor edilitare, terenul aferent lor fiind într-o stare insalubră, însuși garajele având un aspect neestetic, fapt care strică aspectul urban al sectorului. Unii proprietari, la prima cerere au evacuat benevol aceste construcții metalice, dar alții nu, rezultatul fiind evacuarea forțată.

Este de menționat faptul, că deținătorii acestor garaje metalice sunt concomitent și membrii în cooperativele de garaje, unde au posibilitatea de parcare a automobilelor, nefolosit această oportunitate blochează curțile și adiacentul blocurilor locative.

Una dintre cele mai vizitate și populare locuri din Ciocana este scuarul cu viziune panoramică de pe str. Maria Dragan. Au fost mai multe declarații în presă privind renovarea acestui scuar. Când vor urma lucrările de reparație? Când se vor bucura locuitorii orașului de acest scuar?

În urma sondajului populației, petrecut la inițiativa primarului general interimar Ruslan CODREANU, referitor de proiecte de dezvoltare a capitalei, la propuneri a locuitorilor sectorului Ciocana a câștigat proiectul de amenajare a scuarului-panorama din str.Maria Dragan.

Lucrările s-au început la data de 05.06.2019 de către SRL „Planta” iar finisarea lucrărilor este preconizată până la data de 31.08.2019.

În proiect este prevăzut următoare: construcția și pavarea aleilor, amenajarea parcării auto, instalarea băncilor, coșurilor de gunoi, instalarea terenului de joacă pentru copii, așezare corpurilor de iluminat, plantarea arborilor și gazonului.

La fel ați declarat că degrabă va fi renovat și scuarul de pe bulevardul Mircea cel Bătrân 29. Ce ați efectuat până acum și ce lucrări urmează pentru modernizarea acestui scuar?

Proiectul dat prevede amenajarea aleelor pietonale, bănci, coșuri de gunoi, corpuri de iluminat și teren de joacă pentru copii. La moment vă comunic că a avut loc licitația publică pentru executarea lucrărilor de amenajare. În urmă căreia a fost stabilit câștigătorul, dar a fost contestată, și se află la Agenția pentru soluționarea contestațiilor. Agenția urmează să se expună privind cauza dată.

Recent au fost instalate 25 de bănci din beton tipărite la imprimanta 3D pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău, povestiți-ne despre acest proiect.

Sectorul Ciocana este cel mai tânăr din capitală și nu numai de la întemeierea lui, dar și după vârsta medie a populației. Conform datelor statistice, la noi sunt cele mai multe familii tinere, copii și proiectul dat este binevenit în Ciocana.

Cu sprijinul Green City Lab, laboratorul de inovații urbane al Primăriei Chișinău și PNUD Moldova, pe bulevardul Mircea cel Bătrân  au fost instalate 25 de bănci din beton tipărite la imprimanta 3D, care au un design modern ce se încadrează armonios în peisajul aleii. Totodată  s-a luat în calcul comoditatea în utilizarea lor. Mobilierul urban este creat după tehnologia de imprimare 3D și se folosește în întreaga lume pentru tipărirea unor forme arhitecturale mici. În Republica Moldova acestea sunt produse după o metodă inovativă,  fiind în premieră pentru sectorul Ciocana și a întregului Municipiu Chișinău.

Obiectele  sunt create printr-un program specializat, a  modelului băncii în format 3D cu respectarea standardelor de rezistență și stabilitate, de asemenea  folosind materiale tradiționale. Segmentele de bănci s-au imprimat cu înălțimea de 15–17 cm, grosimea peretelui de 3 cm, cu încorporarea în ele a plasei de armare și umplerea cu beton și beton expandat, (beton, ușor și greu).   

Băncile sunt instalate pentru odihnă și relaxarea  oamenilor, dar cu mare regret s-au întâmplat cazuri de vandalism și deteriorarea în mod intenționat.

Cum sunt efectuate lucrările de salubrizare și amenajare a sectorului? Aveți un număr suficient de personal care activează în domeniul dat?

Lucrările de salubrizare în sectorul Ciocana sunt realizate de întreprinderile municipale specializate: Direcția generală locativ-comunală și amenajare- prin intermediul APLP 54/218 și ÎM pentru servicii locative Ciocana, ÎM Asociația de gospodărire a spațiilor verzi și subdiviziunile structurale municipale – pe terenurile din gestiunea municipalității, iar instituțiile publice educative, gestionarii fondului locativ, agenții economici,etc.- pe terenurile aferente acestora.

Deșeurile menajere acumulate la platourile comune, cât și în camerele blocurilor locative sunt evacuate de către Î. M. Regia ”Autosalubritate”, la majoritatea platourilor pentru acumularea gunoiului menajer sunt instalate tomberoane pentru acumularea sticlei, plasticului și hârtiei. Masa vegetală (crengi, frunze, etc.)  se evacuează la gunoiștea autorizată, care este gestionată de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a CMC.

Considerăm că numărul muncitorilor angajați pentru efectuarea lucrărilor de salubrizare considerăm că este insuficient. Din calculele prezentate de serviciile antrenate în procesul de salubrizare este necesar de angajat în jur de 50 persoane.

Considerăm că prezența a mai multor subiecți în serviciul de salubrizare și amenajare îngreunează realizarea unui management performant în domeniu, iar soluția care ar duce la facilitatea procesului de salubrizare în sector ar fi –comasarea tuturor întreprinderilor municipale de profil într-una singură.

Ce colaborări aveți cu CCL-urile și APLP-urile?

Autoritățile Administrației Publice Locale au competența exclusivă privind înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea funcționării serviciilor publice de gospodărie comunală precum și crearea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităților administrativ-teritoriale respective.

Serviciile publice de gospodărie comunală sunt furnizate/prestate de operatori specializați (întreprinderi municipale, societăți pe acțiuni,  societăți cu răspundere limitată, întreprinderi cu alte forme juridice de organizare), care pot fi:

  •  compartimente de specialitate ale autorităților administraţiei publice locale;
  •  agenţi economici, indiferent de forma juridică de organizare.  
  •  persoane fizice și/sau asociații ale acestora.

Cât privește fondul locativ,  sectorul Ciocana este unicul sector unde nu sunt întreprinderi municipale, sunt formate Asociații de Proprietari a Locuințelor Privatizate (APLP), Asociații de Coproprietari în Condominiu (ACC) și Cooperative de Construcție a Locuințelor (CCL). Pretura realizează o colaborare eficientă  cu toți gestionarii fondului locativ.

În comun cu gestionarii fondului locativ sunt efectuate lucrările de pregătire a fondului locativ către sezonul rece, examinarea petițiilor în comun, desfășurarea ședințelor de lucru cu gestionarii salubrizarea, amenajarea sectorului și teritoriilor adiacente blocurilor locative, etc.  În colaborare cu gestionarii fondului locativ înaintăm propuneri la îndeplinirea lucrărilor de reparație a infrastructurii din sector, defrișarea arborilor, reparație rețelelor de canalizare și apeduct ș.a. Colaborăm și monitorizăm îndeplinirea lucrărilor de către gestionarii fondului locativ, serviciilor municipale descentralizate în sector cu Î.M. „ Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, Î.M. Regia „Exdrupo”, Î.M. Regia „Lumteh” SA „Termoelectrica”, Î.M. „Autosalubritate”, S.A. „Apă-Canal Chișinău”

În colaborarea cu gestionarii blocurilor locative de  orice formă de activitate se realizează lucrările de salubrizare pe parcursul anului.

Pe timp de vară cât copiii sunt în vacante, se vor organiza activități interactive pentru ei?

Pe timpul de vară, cât copiii sunt în vacanță, avem  un șir de activități pentru ei:

  • la data de 09 iunie, copiii de la Centrele Comunitare au participat la Festivalul Familiei, dedicat aniversării de 20 de ani de la întemeierea Bisericii Nașterii Maicii Domnului din sector;
  • în taberele cu sejur de zi vom organiza „Starturi Vesele” cu premierea învingătorilor;
  • pe stadionul renovat “Steaua Ciocanei” vom organiza campionate la mini-fotbal între copii din microcarierele sectorului.

Ce obligațiuni v-ați pus ca scop să le îndepliniți atât timp cât dețineți funcția de pretor al Sectorului Ciocana ?

Principala obligație a mea ca Pretor, este realizarea solicitărilor, soluționarea problemelor locuitorilor sectorului Ciocana.

Sunt pentru cetățeni și activez în folosul lor. Cariera mea a început aici în sector activând în Administrația Public Locală din anul 1995. Ciocana a devenit casa mea și sunt aici pentru a face lucruri frumoase conform posibilităților pe care le dețin.

Am fost și sunt deschisă pentru proiecte noi de dezvoltare a sectorului în diferite domenii și pentru oamenii de diferite vârste, copii, tineret, maturi și personae în etate. De asemenea, o prerogativă în activitatea Preturii sunt serviciile calitative acordate, și anume: salubrizare, amenajare și amplasarea corectă a construcțiilor. Obiectivul major pentru mine este neadmiterea ilegalităților în domeniu comerțului, amenajării și construcțiilor din sector, toți trebuie să înțeleagă că, Pretura sectorului Ciocana activează conform normelor legale stabilite.

Ce activități interesante urmează să efectuați în perioada următoare?

În perioada următoare sunt preconizate multe activități inovative pentru locuitorii sectorului Ciocana. Cum am menționat mai sus, suntem în derularea a trei proiecte pentru sector, două de odihnă și unul inovativ „Arborele Solar”  care vor permite schimbarea situației în sector, să fim atractivi pentru tot municipiu Chișinău.

Acum suntem în căutare unor agenți economici care pot contribui la procurarea unui binoclu panoramic care va fi amplasat în scuarul din str.Maria Dragan, permițând locuitorilor sectorului cât și a turiștilor o vedere panoramică a orașului Chișinău.

De semenea, sunt preconizate cooperări, înfrățiri cu localitățile din România, Republica Italiană în vederea organizării diferitor evenimente socio-culturale și în deosebi atragerea proiectelor comune de dezvoltare și amenajarea  sectorului Ciocana.

AloCapitala